МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ N 681 вiд 15.07.2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2013

м. Київ

N 681

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 серпня 2013 р. за N 1335/23867

Про затвердження Тимчасового порядку розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 20 листопада 2014 року N 1259

Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 23 серпня 2011 року N 602 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідки на тимчасове проживання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2011 року за N 1110/19848.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. М. Ковальчук

Голова Державної
прикордонної служби України

М. М. Литвин

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
розгляду заяв для оформлення посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання

(У тексті Тимчасового порядку абревіатуру та слово "ДМС України" замінено абревіатурою "ДМС" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 листопада 2014 року N 1259)

I. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру розгляду заяв для оформлення (обміну) і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства і прийняття за результатом їх розгляду рішень, а також внесення даних до бланків посвідок.

1.2. Цей Тимчасовий порядок розроблено відповідно до Законів України "Про імміграцію", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251 "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. N 1983" (зі змінами), від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (зі змінами), від 27 травня 2013 року N 437 "Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства" та від 01 червня 2011 року N 567 "Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію" (зі змінами), наказу МВС України від 16 серпня 2012 року N 715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1549/21861.

1.3. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються в таких значеннях:

клопотання (подання) приймаючої сторони - звернення юридичної чи фізичної особи щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог пункту 3.3 розділу III цього Тимчасового порядку, де зазначаються основні реквізити юридичної особи або дані фізичної особи, дані про іноземця чи особу без громадянства та підстави для отримання ним посвідки на тимчасове проживання з дотриманням вимог, передбачених частинами четвертою - чотирнадцятою статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", завірене печаткою та підписом керівника (для юридичної особи) чи підписом фізичної особи;

припинення громадянства України - це припинення постійного правового зв'язку особи з Україною внаслідок виходу з громадянства України, втрати громадянства або за підставами, передбаченими міжнародними договорами України;

реєстраційна картка проекту (програми) міжнародної технічної допомоги - документ встановленої форми, яким підтверджується державна реєстрація проекту (програми), який підписується уповноваженою особою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, засвідчується печаткою цього Міністерства та видається заявникові;

реципієнт проекту міжнародної технічної допомоги - це державні установи, підприємства або організації, які безпосередньо одержують міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Інші терміни, що застосовуються в цьому Тимчасовому порядку, використовуються в значеннях згідно з чинним законодавством.

II. Розгляд заяв для оформлення посвідок на постійне проживання

2.1. Право на отримання посвідки на постійне проживання мають:

1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України "Про імміграцію" іммігрували в Україну на постійне проживання;

2) іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території.

2.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 1) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС (далі - територіальні органи чи підрозділи ДМС) за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та його копія;

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, оформленого згідно з додатком 2;

4) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

5) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

6) копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі її наявності).

2.3. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4 Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію", замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подаються документи, визначені пунктом 4 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251 (далі - Порядок оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання).

2.4. Для оформлення посвідки на постійне проживання особам, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території, замість документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 2.2 цього розділу, подається довідка про припинення громадянства України, видана територіальним органом або підрозділом ДМС відповідно до форми 47, затверджена наказом МВС України від 16 серпня 2012 року N 715 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1549/21861.

2.5. Заява обліковується в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання (додаток 3). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві. У разі коли посвідка оформлюється відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію" або у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", або якщо дозвіл на імміграцію видавався іншим територіальним органом чи підрозділом ДМС, номер реєстрації в журналі також є номером справи про оформлення посвідки на постійне проживання. В інших випадках матеріали про оформлення посвідки на постійне проживання долучаються до справи про надання дозволу на імміграцію.

2.6. Діловодство в територіальних органах чи підрозділах ДМС з питань оформлення посвідок на постійне проживання здійснюється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242, та Інструкції з організації та ведення діловодства в апараті ДМС, затвердженої наказом ДМС від 28 квітня 2012 року N 45.

2.7. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на постійне проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, зазначені в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні. Після цього перевіряє відповідність копії дозволу на імміграцію, поданої заявником, з оригіналом такого дозволу, який знаходиться у справі про надання дозволу на імміграцію.

2.8. Перевірка відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на постійне проживання, здійснюється за обліками бази даних "АРМОР" з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку.

Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки.

2.9. За результатами розгляду заяви протягом семи днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві або вказуються причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.

(пункт 2.9 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

2.10. Посвідка на постійне проживання видається особисто заявникові під розписку після пред'явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі "Підпис пред'явника / Holder's signature" машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки.

На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 4). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5).

У разі оформлення нового паспортного документа (у зв'язку з втратою, закінченням строку дії попереднього тощо) іноземець чи особа без громадянства звертається до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання з документами, передбаченими підпунктами 1 та 2 пункту 2.2 цього розділу, з метою проставлення відмітки про отримання посвідки до нового паспортного документа або оформлення відповідного вкладного талона. Таке оформлення провадиться в день звернення.

2.11. У видачі посвідки на постійне проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання. При цьому в разі виявлення таких випадків порушується питання щодо скасування дозволу на імміграцію.

2.12. Раніше видана посвідка на постійне проживання скасовується та вилучається територіальним органом або підрозділом ДМС в разі скасування дозволу на імміграцію в Україну відповідно до статей 12 і 13 Закону України "Про імміграцію".

III. Розгляд заяв про оформлення посвідки на тимчасове проживання

3.1. Право на отримання посвідки на тимчасове проживання мають:

1) іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування;

2) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;

3) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та за погодження з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

4) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, зареєстрованих у встановленому порядку;

5) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи в представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

6) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;

7) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, спортсмени, які набули професійного статусу, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні в установленому порядку;

(підпункт 7 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

8) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

9) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;

10) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", уклали шлюб з громадянами України;

11) іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, зазначеними в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

12) іноземці та особи без громадянства, які після завершення граничного терміну перебування в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (далі - ПТПІ), звернулися із заявою про отримання посвідки на тимчасове проживання.

3.2. Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 6) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою (у разі наявності);

2) переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

4) чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах);

5) копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності);

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (крім осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу).

3.3. Крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, залежно від категорії іноземців та осіб без громадянства подаються:

1) для осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (роботодавця) із зобов'язанням повідомити територіальний орган чи підрозділ ДМС за місцем оформлення посвідки та територіальний орган Державної служби зайнятості в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі про дострокове розірвання чи припинення трудового договору (контракту) з таким іноземцем або особою без громадянства, а також оригінал (після пред'явлення повертається) та копія дозволу на застосування праці іноземця чи особи без громадянства, виданого територіальним органом Державної служби зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя (для іноземців, які найняті інвестором згідно з угодою про розподіл продукції відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про угоди про розподіл продукції", завірені в установленому порядку копії угоди про розподіл продукції та трудового договору (контракту) із зазначенням посади (спеціальності));

для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства України здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, - трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

(підпункт 1 пункту 3.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

2) для осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги) та копія реєстраційної картки проекту міжнародної технічної допомоги, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, завірена печаткою реципієнта;

3) для осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної релігійної організації) та погодження державного органу, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації, щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання;

4) для осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави в Україні;

5) для осіб, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідного представництва іноземного суб'єкта господарювання в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про реєстрацію такого представництва;

6) для осіб, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (відповідної філії або представництва іноземного банку в Україні), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про акредитацію філії або представництва;

7) для осіб, зазначених у підпункті 7 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних, волонтерських програм, для участі в яких іноземець чи особа без громадянства прибули в Україну, або волонтерської організації), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія свідоцтва про державну реєстрацію волонтерської організації (для волонтерських організацій);

(підпункт 7 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

8) для осіб, зазначених у підпункті 8 пункту 3.1 цього розділу, - звернення іноземного засобу масової інформації і подання Державного комітету телебачення та радіомовлення України щодо оформлення іноземцеві або особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні;

9) для осіб, зазначених у підпункті 9 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (навчального закладу) із зобов'язанням повідомити ДМС про відрахування з такого закладу та документ, що підтверджує факт навчання в Україні;

10) для осіб, зазначених у підпункті 10 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (громадянина України, який перебуває в шлюбі з іноземцем або особою без громадянства), оформлене згідно з додатком 7, оригінал (після пред'явлення повертається) та копія документа, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України (документи, видані компетентними органами іноземних держав, легалізуються в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

11) для осіб, зазначених у підпункті 11 пункту 3.1 цього розділу, - клопотання (подання) приймаючої сторони (особи, зазначеної в частинах другій - дванадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"), оригінал (після пред'явлення повертається) та копія документа, згідно з яким вони, відповідно до права країни походження іноземця або особи без громадянства, вважаються членами сім'ї вказаної особи. Документ, що підтверджує належність до членів сім'ї, визнається дійсним в Україні в разі його легалізації, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними договорами України. Також подаються документи про наявність у приймаючої сторони достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні;

12) для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 цього розділу, разом із заявою іноземця або особи без громадянства про отримання посвідки на тимчасове проживання, що подається після завершення граничного терміну тримання в ПТПІ, подаються документи, вказані у підпунктах 3, 4 пункту 3.2 цього розділу, довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ (додаток 8) та за наявності паспортний документ (після пред'явлення повертається) і копії сторінок паспорта з особистими даними.

Довідка про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ оформляється ПТПІ в трьох примірниках: перший - під розписку видається іноземцеві або особі без громадянства після закінчення граничного терміну перебування в ПТПІ, другий - надсилається до органу, який помістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для долучення до матеріалів справи, третій - долучається до особової справи іноземця та особи без громадянства в ПТПІ (її копія може бути надана на запит територіального органу ДМС у разі втрати чи пошкодження довідки, виданої іноземцеві чи особі без громадянства).

Вказана довідка видається на підставі висновку (додаток 9) територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, про те, що іноземець чи особа без громадянства може бути документована посвідкою на тимчасове проживання відповідно до частини п'ятнадцятої статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" у зв'язку з неможливістю примусового видворення іноземця та особи без громадянства за межі України. У разі якщо разом з іноземцем або особою без громадянства у ПТПІ утримувалися його неповнолітні діти, їхні дані також вносять до довідки.

Підготовку висновку не пізніше ніж за один місяць до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ здійснює територіальний орган ДМС, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ. У разі коли іноземця або особу без громадянства в ПТПІ розміщував орган охорони державного кордону, висновок готує територіальний орган ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, на підставі інформації, отриманої від органу охорони державного кордону. Інформацію про неможливість видворення іноземця або особи без громадянства із зазначенням заходів, що були вжиті для ідентифікації особи, та їх результатів, а також копіями запитів, що надсилалися з метою ідентифікації, та відповідей на них, орган охорони державного кордону, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, за підписом начальника не пізніше ніж за 40 днів до закінчення граничного терміну перебування особи в ПТПІ надсилає до територіального органу ДМС, на території обслуговування якого знаходиться ПТПІ, для підготовки висновку.

(абзац четвертий підпункту 12 пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

Висновок складається у трьох примірниках. Перший примірник долучається до матеріалів справи, другий - надсилається до ПТПІ не пізніше ніж за десять робочих днів до завершення терміну граничного перебування особи в ПТПІ, третій - у разі надходження запиту територіального органу або територіального підрозділу ДМС, до якого звернувся іноземець або особа без громадянства з метою отримання посвідки на тимчасове проживання, невідкладно направляється до вказаного органу або підрозділу.

Про документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання та про місце його проживання територіальний орган за місцем видачі посвідки протягом п'яти днів письмово інформує ПТПІ та орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ.

Орган, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, після документування іноземця або особи без громадянства посвідкою на тимчасове проживання продовжує здійснювати заходи щодо усунення обставин, що унеможливлюють його примусове видворення з України.

У разі усунення таких обставин та підготовки матеріалів про примусове видворення посвідка на тимчасове проживання в іноземця або особи без громадянства вилучається органом, що здійснює видворення, та надсилається до органу ДМС, який видавав посвідку на тимчасове проживання, для її знищення. У разі відсутності посвідки в іноземця або особи без громадянства, який видворяється, повідомлення про це надсилається до органу ДМС, який видав посвідку, для її скасування.

3.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в окремому журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання (додаток 10). Порядковий номер запису в журналі в поточному році є номером обліку звернення, який проставляється на заяві та є номером справи про оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Діловодство в територіальному органі ДМС з питань оформлення посвідок на тимчасове проживання здійснюється з урахуванням положень Типової інструкції з діловодства в центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242.

3.5. Працівник територіального органу ДМС при надходженні заяви про оформлення посвідки на тимчасове проживання перевіряє наявність підстав для видачі посвідки, дійсність поданих документів, своєчасність їх подання, наявність відмітки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або документа, що підтверджує законність перебування іноземця, особи без громадянства в Україні, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, з'ясовує законність перебування іноземців та осіб без громадянства в державі та відсутність відомостей, що перешкоджають подальшому перебуванню цих осіб в Україні.

При розгляді заяв, прийнятих від осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 3.1 розділу III Тимчасового порядку, працівником органу ДМС невідкладно надсилається запит до територіального органу ДМС, який розмістив іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, з метою отримання другого примірника висновку.

3.6. Перевірка наявності відомостей, що є підставою для відмови в оформленні посвідки на тимчасове проживання, здійснюється за обліками бази даних "АРМОР" з метою виявлення осіб, які під час перебування в Україні скоїли правопорушення або перебувають у розшуку.

Про результати перевірки робиться відмітка на заяві іноземця чи особи без громадянства із зазначенням посадових осіб, які здійснювали перевірку, та вказується дата перевірки.

3.7. За результатами розгляду заяви у строк не більше п'ятнадцяти днів з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі посвідки.

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну, до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі.

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідки, прийняті з порушенням вимог закону, скасовуються наказом голови ДМС повністю або в окремій частині. Посвідки, що були видані на підставі рішень, які скасовані наказом Голови ДМС, визнаються недійсними та підлягають вилученню.

Наказ Голови ДМС про скасування рішення про видачу або відмову у видачі посвідки може бути оскаржений до суду.

(пункт 3.7 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

3.8. Посвідка на тимчасове проживання видається особисто заявникові під розписку після пред'явлення ним паспортного документа. Під час видачі посвідки у графі "Підпис пред'явника / Holder's signature" машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) заявник проставляє свій підпис, після цього сторінка даних ламінується працівником, що здійснює видачу посвідки.

На останній вільній сторінці паспортного документа проставляється відмітка про отримання посвідки, яка завіряється печаткою (додаток 11). За бажанням іноземця чи особи без громадянства вказана відмітка може проставлятися у вкладному талоні до паспортного документа (додаток 5).

3.9. При оформленні посвідки іноземцеві чи особі без громадянства територіальним органом ДМС, що прийняв рішення, заповнюється облікова картка за встановленою формою (додаток 12), яка долучається до картотечного обліку (допускається ведення автоматизованого обліку).

3.10. Іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідки, повинні зареєструватися за місцем проживання, а в разі зміни місця проживання - перереєструватися в порядку, установленому статтею 6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

3.11. У видачі посвідки на тимчасове проживання відмовляється у випадках, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

3.12. Раніше видана посвідка скасовується територіальним органом чи підрозділом ДМС, який її видав, у випадках, передбачених пунктом 19 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

(пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

3.13. Копія рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки видається територіальним органом ДМС, який прийняв таке рішення, заявникові під розписку або надсилається рекомендованим листом іноземцеві чи особі без громадянства та приймаючій стороні не пізніше як у п'ятиденний строк з дня його прийняття.

У разі прийняття рішення про скасування раніше виданої посвідки вона підлягає вилученню та знищенню. При цьому відмітка про видачу посвідки в паспортному документі анулюється (вкладний талон вилучається).

3.14. Заявник протягом місяця з дня отримання копії рішення про відмову у видачі посвідки або про скасування раніше виданої посвідки має право на його оскарження.

3.15. Рішення про відмову в оформленні посвідки або скасування раніше виданої посвідки може бути оскаржено заявником до ДМС або суду:

1) за наявності підстав ДМС має право скасувати рішення територіального органу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення;

2) інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника в строк, що не перевищує 5 днів з дати прийняття рішення.

3.16. Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування раніше виданої посвідки на тимчасове проживання, повинна знятися з реєстрації місця проживання та виїхати за межі України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення. Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України.

Якщо особа оскаржила рішення про відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання або скасування раніше виданої посвідки до вищого органу або до суду, рішення про її примусове повернення або примусове видворення не приймається до прийняття остаточного рішення вищим органом або до набрання рішенням суду законної сили.

3.17. У разі відсутності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання іноземець та особа без громадянства зобов'язані в семиденний строк зняти з реєстрації місце проживання та виїхати за межі України. При цьому посвідка на тимчасове проживання передається приймаючій стороні, яка зобов'язана подати її територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем проживання іноземця та особи без громадянства протягом десяти днів з моменту зняття з реєстрації.

3.18. У разі пошкодження чи втрати посвідки іноземець та особа без громадянства можуть звернутися за отриманням нової посвідки в порядку, встановленому для її обміну чи продовження строку її дії, до територіального органу або підрозділу ДМС за місцем проживання.

Про втрату посвідки іноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов'язані негайно повідомити органу внутрішніх справ за місцем втрати та територіальному органу або підрозділу ДМС за місцем видачі, який інформує про це протягом п'яти днів ДМС та Адміністрацію Держприкордонслужби. Втрачена посвідка визнається недійсною та в разі її вилучення підлягає знищенню.

Територіальний орган або підрозділ ДМС видає довідку іноземцеві та особі без громадянства про звернення із заявою про втрату посвідки (у разі відсутності довідки органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі.

IV. Розгляд заяв про обмін посвідок на постійне та тимчасове проживання

4.1. Обмін посвідки здійснюється в разі наявності підстав, визначених пунктами 14 та 16 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

4.2. Разом із заявою про обмін посвідки (додаток 13) іноземцями та особами без громадянства до територіальних органів чи підрозділів ДМС за місцем проживання подаються:

1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред'явлення повертається), та його копія;

2) посвідка, що підлягає обміну, а в разі її пошкодження чи втрати - довідка про звернення із заявою про втрату посвідки (довідка органів внутрішніх справ з цього питання) у довільній формі;

3) квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;

4) документи, що підтверджують обставини, на підставі яких посвідка підлягає обміну (документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України);

5) дві фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері) (допускається подання фотографій в головних уборах, що не приховують овалу обличчя особи, громадянами, релігійні переконання яких не дозволяють з'являтися перед сторонніми особами без головних уборів, за умови, якщо в їхніх паспортних документах вони зображені в головних уборах).

4.3. У разі обміну посвідки на постійне проживання при досягненні іноземцем та особою без громадянства 25- і 45-річного віку документи, зазначені в підпункті 4 пункту 4.2 цього розділу, не подаються.

4.4. Прийняті до розгляду заяви обліковуються відповідно в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на постійне проживання або в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі "Примітки" робиться запис "Обмін".

4.5. Працівник територіального органу чи підрозділу ДМС при надходженні заяви про обмін посвідки перевіряє наявність підстав для обміну посвідки, звіряє відомості про іноземців чи осіб без громадянства, указані в їхніх паспортних документах, з даними, що містяться в цих заявах, перевіряє відсутність підстав для прийняття рішення про відмову у видачі посвідки, передбачених пунктом 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для обміну посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом (підрозділом) ДМС, а обмін посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про видачу нової посвідки, а недійсна посвідка - для знищення.

4.6. За результатами розгляду заяви протягом семи днів (для посвідки на постійне проживання) і п'ятнадцяти днів (для посвідки на тимчасове проживання) з дати подачі всіх визначених цим Тимчасовим порядком документів Головою ДМС (а в разі його відсутності - заступником Голови ДМС) чи начальником територіального органу або підрозділу ДМС чи його заступником приймається рішення про видачу або відмову у видачі нової посвідки.

(абзац перший пункту 4.6 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

Про прийняте рішення робиться відмітка в заяві із зазначенням терміну (у разі обміну посвідки на тимчасове проживання), до якого видається посвідка, або про причини відмови в її видачі.

4.7. Нова посвідка видається заявнику в порядку, передбаченому пунктами 2.10 розділу II та 3.8 розділу III цього Тимчасового порядку. Штамп про отримання попередньої посвідки анулюється.

V. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання

5.1. Продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пункту 10 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, на підставі заяви про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання та документів, зазначених у пункті 3.3 розділу III цього Тимчасового порядку.

З метою з'ясування наявності підстав для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання особам, зазначеним у підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, територіальний орган ДМС, який видав посвідку, за 1 місяць до закінчення строку дії посвідки направляє запит до органу, який розміщував іноземця або особу без громадянства в ПТПІ, для з'ясування наявності обставин, які унеможливлюють примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України.

На підставі отриманої інформації готується висновок, який у разі звернення особи, зазначеної в підпункті 12 пункту 3.1 розділу III цього Тимчасового порядку, за продовженням строку дії посвідки на тимчасове проживання є підставою для продовження її терміну дії.

5.2. Розгляд заяв про продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання здійснюється відповідно до пунктів 3.5 - 3.7 розділу III цього Тимчасового порядку.

5.3. Прийняті до розгляду заяви обліковуються в журналі обліку звернень щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, де в графі "Примітки" робиться запис "Продовження".

Після прийняття рішення матеріали, які стали підставою для продовження посвідки, долучаються до справи, на підставі якої посвідка видавалася вперше. У разі якщо посвідка видавалася одним територіальним органом чи підрозділом ДМС, а продовження посвідки провадиться іншим органом (при зміні місця проживання), то до органу, який видав посвідку вперше, надсилається повідомлення про продовження строку її дії.

5.4. У посвідку на тимчасове проживання на сторінці "Особливі відмітки" вноситься запис "Продовжено до / extension to" та вказується дата, до якої продовжено строк дії посвідки. Запис завіряється підписом посадової особи та скріпляється печаткою територіального органу (підрозділу) ДМС, який здійснив продовження строку дії посвідки. У штамп про отримання посвідки вносяться відповідні зміни, які завіряються печаткою.

VI. Внесення даних до бланків посвідок на постійне та тимчасове проживання

6.1. Посвідки заповнюються відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc 9303/1) "Машинозчитувані проїзні документи" (частина перша "Машинозчитувані паспорти"). До бланка посвідки дані про пред'явника посвідки та її реквізити вносяться на машинозчитувальну сторінку (сторінку даних) способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими літерами - згідно з ДСТУ 2024-91, латинськими - згідно з ГОСТ 16330-85 із застосуванням верхнього регістра. Висота літер - до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитувальній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

Заповнення даних:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в обох видах документів

Максимальна кількість знаків

Посвідка на постійне проживання

Посвідка на тимчасове проживання

 

 

Назва документа

Посвідка на постійне проживання
Permanent residence permit

Посвідка на тимчасове проживання
Temporary residence permit

 

змінна

Тип документа

Тип / Type PA

Тип / Type PT

 

2

Код держави

Код держави / Country code

Код держави / Country code

UKR UKR

3

Номер документа

Номер посвідки / Permit No.

Номер посвідки / Permit No.

Зазначається номер виданої посвідки

8

Прізвище

Прізвище/Surname

Прізвище/Surname

Зазначається прізвище

32

Ім'я

Ім'я / Given Names

Ім'я / Given Names

Зазначається ім'я

32

Громадянство

Громадянство/Nationality

Громадянство/Nationality

Зазначається країна

3

Дата народження

Дата народження / Date of birth

Дата народження / Date of birth

Зазначається дата народження

13

Реєстраційний номер

Реєстраційний N / Registration No.

Реєстраційний N / Registration No.

Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)*

10

Стать

Стать/Sex

Стать/Sex

Зазначається стать

3

Місце народження

Місце народження / Place of birth

Місце народження / Place of birth

Зазначається місце народження

26

Дата видачі посвідки

Дата видачі посвідки / Date of issue

Дата видачі посвідки / Permit
Date of issue

Зазначається дата видачі посвідки

13

Орган, що видав посвідку

Орган, що видав / Authority

Орган, що видав / Authority

Зазначається код органу, що видав посвідку

4

Дата закінчення строку дії посвідки

 

Дата закінчення строку дії / Date of expiry

Зазначається дата закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання

13

Підстави для видачі посвідки

Підстави для видачі / Ground for issue

Підстави для видачі / Ground for issue

Зазначаються підстави для видачі посвідки

26

Підпис пред'явника посвідки

Підпис пред'явника / Holder's signature

Підпис пред'явника / Holder's signature

Підпис пред'явника посвідки

 

Елемент ідентифікації

 

 

Вклеєна фотокартка пред'явника посвідки або фотовідбиток, виконаний принтерним друком

 

____________
* У разі відсутності не заповнюється.

1) прізвище, ім'я, громадянство англійською мовою вказуються у повній відповідності до написання в паспортному документі іноземця або особи без громадянства. У разі коли в паспортному документі відсутні написання прізвища, ім'я, громадянства англійською мовою, така особа подає переклад цього документа англійською мовою, завірений в установленому порядку.

У графі "Громадянство/Nationality" громадянство українською мовою вказується відповідно до Таблиці умовних скорочень назв країн світу українською мовою, наведених у додатку 14.

У разі якщо іноземець має одночасно громадянство (підданство) декількох держав, то у графі "Громадянство/Nationality" вказуються всі громадянства (підданства) іноземця через кому, в алфавітному порядку. У разі коли у рядку недостатньо місця для здійснення такого запису, інформація про громадянство (підданство) інших держав вноситься від руки друкованими літерами на сторінку "Особливі відмітки" та завіряється печаткою;

2) дата зазначається таким чином:

дні - двома цифрами (від одиниці до дев'яти, попереду проставляється нуль), після яких робиться пробіл:

січень - СІЧ/JAN

липень - ЛИП/JUL

лютий - ЛЮТ/FEB

серпень - СЕР/AUG

березень - БЕР/MAR

вересень - ВЕР/SEP

квітень - КВІ/APR

жовтень - ЖОВ/OCT

травень - ТРА/MAY

листопад - ЛИС/NOV

червень - ЧЕР/JUN

грудень - ГРУ/DEC,

рік - двома останніми цифрами, яким передує пробіл;

3) якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно "XX" або "XX" - для дня чи року, "XXX" - для місяця, "XX XXX XX" - для дня, місяця і року;

4) зазначення статі: жіночої - "Ж/F", чоловічої - "Ч/M". Якщо громадянин не бажає зазначати свою стать, це поле залишається чистим, а у відповідному рядку машинозчитувальної зони ставиться знак "<";

5) відомості про місце народження наводяться українською мовою, а через скісну лінію - код держави латинськими літерами.

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу";

6) орган, що видав посвідку, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 "Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України", а останні дві цифри - код підрозділу Державної міграційної служби, що оформив посвідку (визначається наказом МВС України):

Регіональні коди:

Автономна Республіка Крим 01

Області:

Вінницька

05

Миколаївська

48

Волинська

07

Одеська

51

Дніпропетровська

12

Полтавська

53

Донецька

14

Рівненська

56

Житомирська

18

Сумська

59

Закарпатська

21

Тернопільська

61

Запорізька

23

Харківська

63

Івано-Франківська

26

Херсонська

65

Київська

32

Хмельницька

68

Кіровоградська

35

Черкаська

71

Луганська

44

Чернівецька

73

Львівська

46

Чернігівська

74

м. Київ

80

 

 

м. Севастополь

85

 

 

7) для заповнення значення елементу Реєстраційний N / Registration No. використовуються цифрові знаки (0 - 9). Якщо в особи у передбачених законодавством випадках відсутній персональний номер, графа не заповнюється;

8) елемент ідентифікації (відцифроване або інше зображення обличчя особи) вноситься згідно з рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (IKAO, Doc. 9303), ДСТУ 1303-94;

9) заповнення машинозчитувальної зони здійснюється в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року N 636 "Про порядок заповнення машинозчитувальної зони паспортних та візових документів";

10) відомості про дітей вносяться на сторінки 1 - 4 посвідок відповідно до пункту 8 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

6.2. У графі "Підстави для видачі / Ground for issue" машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на тимчасове проживання проставляється кодове позначення мети поїздки: 01/05 - міжнародна технічна допомога; 03/13 - возз'єднання сім'ї з громадянами України; 03/14 - возз'єднання сім'ї з іноземцями та особами без громадянства; 03/17 - завершення граничного терміну тримання у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства; 04/12 - навчання; 05/04 - працевлаштування; 05/07 - робота в структурному осередку громадської організації іноземної держави; 05/08 - робота в представництві іноземного суб'єкта господарювання; 05/09 - робота в представництві іноземного банку; 05/11 - робота кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації; 07/06 - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності; 07/10 - провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, або участь у міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні.

6.3. У графі "Підстави для видачі / Ground for issue" машинозчитувальної сторінки (сторінки даних) посвідки на постійне проживання проставляється кодове позначення підстави для отримання дозволу на імміграцію відповідно до статті 4 Закону України "Про імміграцію", а саме:

02/01 - діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

02/02 - високваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

02/03 - особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів США, зареєстровану в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

02/04 - особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

02/05 - особи, які раніше перебували в громадянстві України;

02/06 - батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

02/07 - особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними;

02/08 - особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

03/01 - один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває в шлюбі понад два роки, є громадянином України, діти і батьки громадян України;

03/02 - особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

03/03 - особи, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

03/04 - особи, імміграція яких становить державний інтерес для України;

03/05 - закордонні українці, подружжя закордонних українців, їхні діти в разі їхнього спільного в'їзду та перебування на території України;

03/06 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про імміграцію";

03/07 - особи, які отримують посвідку на постійне проживання у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

 

Начальник Управління взаємодії
з центральними органами виконавчої
влади та органами військового
управління МВС України

Р. А. Черкасський

 

 

 

Місце для фото

 

 

Заява
для оформлення посвідки на постійне проживання

  

Зворотний бік

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Заяву прийняв

Посада, прізвище посадової особи

Підпис

Дата

Перевірка наявності відомостей, що перешкоджають проживанню іноземця чи особи без громадянства в Україні, здійснена
Дата

Посада, прізвище посадової особи, що здійснила перевірку

 

 

Підпис

 

Прийняте рішення (зайве закреслити)

 

Видати посвідку на постійне проживання

Відмовити в оформленні посвідки на постійне проживання на підставі підпункту _____ пункту 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Посада, прізвище посадової особи

 

Підпис

Дата

Посвідку серії ___ N ___________ отримав:

Прізвище заявника, його законного представника чи уповноваженої особи

 

Дата

 

Підпис

 

 

 

 
Місце для
фото

 

 


Фото завіряється печаткою

ДОЗВІЛ
на імміграцію в Україну

Виданий ___________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)
"_____" ____________ 19___ року народження, уродженцю (уродженці)
_______________________________________, громадянину(ці) _____________________________,
                                                                                                                                                                                  (країна)
___________________________________________________________________________________,
                                       (реквізити національного паспорта або документа, що його замінює)
про те, що йому (їй) на підставі пункту ____ частини _____ статті 4 Закону України "Про імміграцію" дозволено постійне проживання в Україні.
Разом з ним (нею) дозвіл на імміграцію в Україну отримали його (її) неповнолітні діти:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвища, імена, по батькові та роки народження дітей)

Дозвіл дійсний до "____" ________ 20___ року.

Начальник органу, який
прийняв рішення про надання дозволу

 
______________
(підпис)

 
_______________________
(прізвище, ініціали)

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ
щодо оформлення посвідки на постійне проживання

N з/п

Дата запису

Громадянство
(для осіб без громадянства - країна проживання), дата народження

Прізвище,
ім'я,
по батькові (за наявності)

Серія,
N
паспортного документа

1

2

3

4

5

Підстава для видачі посвідки
(кодове позначення)

Поштова адреса

Серія, номер, дата видачі посвідки

Примітка

6

7

8

9

 

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

 

 

 

Заява
іноземця чи особи без громадянства для отримання посвідки на тимчасове проживання

Службові
відмітки

Дата подачі
заяви:

Номер заяви:

 

 
Місце для фото
 

 

 

  

ЗВОРОТНИЙ БІК

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Перевірка наявності відомостей, що перешкоджають проживанню іноземця чи особи без громадянства в Україні, здійснена

Дата

Посада, прізвище посадової особи, що здійснила перевірку
 

 

Підпис

 

 

Прийняте рішення (зайве закреслити)

Видати (продовжити) посвідку на тимчасове проживання терміном дії до:

"____" ______________ 20___ року

Відмовити в оформленні (продовженні) посвідки на тимчасове проживання на підставі підпункту _____ пункту 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251

Посада, прізвище посадової особи
 

Підпис

Дата

Посада, прізвище посадової особи
 

Підпис

Дата

Посвідку на тимчасове проживання
серії _____ N _________________
отримав

Підпис, прізвище заявника

 

Дата

 

Клопотання (подання) приймаючої сторони
(фізичної особи)

Прошу оформити посвідку на тимчасове проживання іноземцю (особі без громадянства), який прибув в Україну з метою возз'єднання сім'ї

Про себе повідомляю такі дані:

Прізвище

 

Ім'я, по батькові (за наявності)

 

Громадянство

 

Місце проживання

 

 

Поштова адреса

Контактні телефони

Відомості про іноземця чи особу без громадянства

Прізвище

 

Ім'я, по батькові (за наявності)

 

Дата народження

 

Громадянство

Ступінь спорідненості

 

Дата

 

Підпис

 

Кутовий штамп ПТПІ

 

 

 

Місце для
фото
 

 


Завіряється печаткою ПТПІ

ДОВІДКА
про тримання іноземця (особи без громадянства) у ПТПІ

Видана гр. ___________________________________________________________________________
                                                                (громадянство, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                (Nationality, Surname, Given Name)
19__ року народження, ________________________________________________________________,
                                                                                     (місце народження, Place of birth)
національний паспортний документ (за наявності) ________________________________________,
у тому, що він (вона) з "___" ____________ 20__ року до "___" _________ 20__ року
утримувався(лася) в ПТПІ і відповідно до висновку
___________________________________________________________________________________
                             (повна назва територіального органу чи підрозділу ДМС, який склав висновок)
___________________________________ від "___" ______________ 20__ року має правові підстави для подачі заяви на отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні відповідно до частини п'ятнадцятої статті 5 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Разом утримувалися неповнолітні діти:
___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце народження)
___________________________________________________________________________________
(Surname, Given Name, Nationality, Place of birth)
___________________________________________________________________________________

Директор

______________________
(повне найменування ПТПІ)

_______________
(підпис)

______________
(прізвище)

М. П.

"______" ___________ 20____ року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник _______________________
                                  (найменування органу)
________________________________
                      (підпис, П. І. Б.)
___ _________________ 20 ___ року

М. П.

 

ВИСНОВОК
про неможливість примусового видворення з України

                                  гр. ________________________________________________
                                                                                  (громадянство, прізвище, ім'я особи)

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (посада, П. І. Б.)
розглянувши заяву іноземця (особи без громадянства)
____________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
стать _______________________________________________________________________________,
                                                                                                  (чол., жін.)

дата народження ____________________________________________________________________,
                                                                                           (число, місяць, рік)

місце народження ___________________________________________________________________,
                                                                            (країна, область, район, місто, село)

громадянство _______________________________________________________________________,
                                                                    (країна та останнє постійне місце проживання)

сімейний стан _______________________________________________________________________,

документи, що посвідчують особу, ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                               (вид документа, дата видачі, найменування органу, що видав документ)

                                        неповнолітні діти, які перебувають разом з особою:

N
з/п

Прізвище та ім'я

Дата, місце народження

 

 

 

та зібрані матеріали (матеріали, які надійшли, стосовно іноземця (особи без громадянства) від _______________________________________________________________________________),
                                                                                 (найменування органу)

УСТАНОВИВ:
____________________________________________________________________________________
(зазначається вся інформація в хронологічному порядку з часу затримання іноземця (особи без громадянства))
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
З метою примусового видворення ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                      (П. І. Б. іноземця (особи без громадянства))

____________________________________ були проведені заходи:
                         (найменування органу)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Однак вжиті заходи не забезпечили можливості здійснення примусового видворення з України ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові іноземця (особи без громадянства))
через _______________________________________________________________________________
                                       (вказується причина, що унеможливлює здійснення примусового видворення)

________________________________
            (посада, найменування органу)
________________________________
______________ _________________
           (підпис)                             (П. І. Б.)

____ ____________ 20__ р.

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ
щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання

N з/п

Дата запису

Громадянство
(для осіб без громадянства - країна проживання), дата народження

Прізвище,
ім'я,
по батькові (за наявності)

Серія,
N
паспортного документа

1

2

3

4

5

Дані про приймаючу сторону

Поштова адреса

Серія, номер, термін дії посвідки

Примітка

6

7

8

9

 

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 20.11.2014 р. N 1259)

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК КАРТКИ

ОБЛІКОВА КАРТКА

  

ЗВОРОТНИЙ БІК КАРТКИ

Примітка

 

 

 

 

 

 

Підстави для скасування раніше виданої посвідки (у разі наявності)

Дата

Підстави згідно з підпунктами ____ пункту 19 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання і посвідки на тимчасове проживання

Дата вручення
(отримання)
рішення заявнику

 

 

 

Примітка. Облікова картка виготовляється з цупкого паперу форматом А-5.

 

 

 
Місце для фото

 

 

Заява
про обмін посвідки

 

                       Службові відмітки
Дата подачі заяви:

Номер заяви:

Прошу здійснити обмін (необхідне виділити)
  посвідки на постійне проживання
  посвідки на тимчасове проживання

Причини обміну

Про себе повідомляю такі дані:

Прізвище

Ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Громадянство

Паспортний документ

Дата видачі, серія, N посвідки, яка потребує обміну

Термін дії посвідки, яка потребує обміну (для посвідок на тимчасове проживання)

Місце проживання

 

Прошу до посвідки на постійне проживання внести дані про моїх неповнолітніх дітей, які отримали дозвіл на імміграцію або прибули на тимчасове проживання разом зі мною:
(зазначається прізвище, ім'я, дата народження)

1.
2.
3.

Дата

 

Підпис

Зворотний бік

СЛУЖБОВІ ВІДМІТКИ

Заяву прийняв

Посада, прізвище посадової особи

Підпис

Дата

Перевірка наявності відомостей, що перешкоджають подальшому проживанню іноземця чи особи без громадянства в Україні, здійснена
Дата

Посада, прізвище посадової особи, що здійснила перевірку

 

 

Підпис

 

Прийняте рішення

Посвідку на постійне (тимчасове) проживання оформити

терміном до "___" ____________ 20__ року
(для посвідок на тимчасове проживання)

Відмовити в оформленні посвідки на постійне (тимчасове) проживання на підставі підпункту _____ пункту 17 Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251

Посада, прізвище посадової особи
 

Підпис

Дата

Посада, прізвище посадової особи
 

Підпис

Дата

Посвідку серії ___ N ___________ отримав:

Прізвище заявника, його законного представника чи уповноваженої особи
 

Дата
 

Підпис
 

 

Таблиця умовних скорочень назв країн світу українською мовою

N
з/п

Назва країни
(коротка назва українською мовою)

Умовне скорочення українською мовою

1

АВСТРАЛІЯ

АВС

2

АВСТРІЯ

АВТ

3

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗР

4

АЛАНДСЬКІ ОСТРОВИ

АЛА

5

АЛБАНІЯ

АЛБ

6

АЛЖИР

АЛЖ

7

АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА

АСМ

8

АНГІЛЬЯ

АНГ

9

АНГОЛА

АГО

10

АНДОРРА

АНД

11

АНТАРКТИКА

АНТ

12

АНТИГУА І БАРБУДА

АНБ

13

АРГЕНТИНА

АРГ

14

АРУБА

АРБ

15

АФГАНІСТАН

АФГ

16

БАГАМИ

БАГ

17

БАНГЛАДЕШ

БАН

18

БАРБАДОС

БАР

19

БАХРЕЙН

БАХ

20

БЕЛІЗ

БЛЗ

21

БЕЛЬГІЯ

БЕЛ

22

БЕНІН

БЕН

23

БЕРМУДИ

БЕР

24

БІЛОРУСЬ

БІЛ

25

БОЛГАРІЯ

БОЛ

26

БОЛІВІЯ

БЛВ

27

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА

БОС

28

БОТСВАНА

БОТ

29

БРАЗИЛІЯ

БРЗ

30

БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ

БРТ

31

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ

БРУ

32

БУРКІНА-ФАСО

БРК

33

БУРУНДІ

БУР

34

БУТАН

БУТ

35

ВАНУАТУ

ВАН

36

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

БРИ

37

ВЕНЕСУЕЛА

ВЕН

38

В'ЄТНАМ

ВТН

39

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ БРИТАНСЬКІ

ВРБ

40

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, США

ВРШ

41

ВІРМЕНІЯ

ВІР

42

ГАЇТІ

ГАТ

43

ГАНА

ГАН

44

ГАБОН

ГАБ

45

ГАЙАНА

ГАЙ

46

ГАМБІЯ

ГАМ

47

ГВАДЕЛУПА

ГВД

48

ГВАТЕМАЛА

ГВТ

49

ГВІНЕЯ

ГВН

50

ГВІНЕЯ-БІСАУ

ГВБ

51

ГЕРНСІ

ГРС

52

ГІБРАЛТАР

ГІБ

53

ГОНДУРАС

ГОН

54

ГОНКОНГ

ГКГ

55

ГРЕНАДА

ГРД

56

ГРЕНЛАНДІЯ

ГРН

57

ГРЕЦІЯ

ГРЕ

58

ГРУЗІЯ

ГРУ

59

ГУАМ

ГУМ

60

ДАНІЯ

ДАН

61

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

КОН

62

ДЖЕРСІ

ДЖР

63

ДЖИБУТІ

ДЖІ

64

ДОМІНІКА

ДМН

65

ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ДОМ

66

ЕКВАДОР

ЕКВ

67

ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ

ЕКГ

68

ЕРИТРЕЯ

ЕРТ

69

ЕСТОНІЯ

ЕСТ

70

ЕФІОПІЯ

ЕФП

71

ЄГИПЕТ

ЕГТ

72

ЄМЕН

ЄМН

73

ЗАМБІЯ

ЗАМ

74

ЗАХІДНА САХАРА

ЗХС

75

ЗІМБАБВЕ

ЗІМ

76

ІЗРАЇЛЬ

ІЗР

77

ІНДІЯ

ІНД

78

ІНДОНЕЗІЯ

ІДЗ

79

ІРАК

ІРК

80

ІРАН

ІРН

81

ІРЛАНДІЯ

ІРЛ

82

ІСЛАНДІЯ

ІСЛ

83

ІСПАНІЯ

ІСП

84

ІТАЛІЯ

ІТЛ

85

ЙОРДАНІЯ

ЙРД

86

КАБО-ВЕРДЕ

КБВ

87

КАЗАХСТАН

КАЗ

88

КАМБОДЖА

КАМ

89

КАМЕРУН

КРН

90

КАНАДА

КАН

91

КАТАР

КАТ

92

КЕНІЯ

КЕН

93

КИРГИЗСТАН

КИР

94

КИТАЙ

КИТ

95

КІПР

КІП

96

КІРИБАТІ

КІР

97

КОКОСОВІ ОСТРОВИ

ККО

98

КОЛУМБІЯ

КОЛ

99

КОМОРИ

КОМ

100

КОНГО

КНГ

101

КОРЕЯ ПІВНІЧНА

КНД

102

КОРЕЯ ПІВДЕННА

КОР

103

КОСТА-РИКА

КСР

104

КОТ-д'ІВУАР

КОТ

105

КУБА

КУБ

106

КУВЕЙТ

КУВ

107

ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

ЛАО

108

ЛАТВІЯ

ЛАТ

109

ЛЕСОТО

ЛЕС

110

ЛИТВА

ЛИТ

111

ЛІБЕРІЯ

ЛІБ

112

ЛІВАН

ЛВН

113

ЛІВІЯ

ЛІВ

114

ЛІХТЕНШТЕЙН

ЛІХ

115

ЛЮКСЕМБУРГ

ЛКС

116

МАВРИКІЙ

МАВ

117

МАВРИТАНІЯ

МВР

118

МАДАГАСКАР

МАД

119

МАЙОТТА

МТТ

120

МАКАО

МКО

121

МАКЕДОНІЯ

МАК

122

МАЛАВІ

МЛВ

123

МАЛАЙЗІЯ

МАЛ

124

МАЛІ

МЛІ

125

МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

МВЛ

126

МАЛЬДІВИ

МЛД

127

МАЛЬТА

МЛТ

128

МАРОККО

МАР

129

МАРТИНІКА

МРТ

130

МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ

МРШ

131

МЕКСИКА

МЕК

132

МІКРОНЕЗІЯ

МКР

133

МОЗАМБІК

МОЗ

134

МОЛДОВА

МОЛ

135

МОНАКО

МНК

136

МОНГОЛІЯ

МОН

137

МОНТСЕРРАТ

МНТ

138

М'ЯНМА

МНМ

139

НАМІБІЯ

НМБ

140

НАУРУ

НАУ

141

НЕПАЛ

НЕП

142

НІГЕР

НГР

143

НІГЕРІЯ

НІГ

144

НІДЕРЛАНДИ

НІД

145

НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

НАО

146

НІКАРАГУА

НІК

147

НІМЕЧЧИНА

ФРН

148

НІУЕ

НГУ

149

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

НВЗ

150

НОВА КАЛЕДОНІЯ

НВК

151

НОРВЕГІЯ

НОР

152

ТАНЗАНІЯ

ТАН

153

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ

ОАЕ

154

ОСТРІВ БУВЕ

ОСБ

155

ОСТРІВ МЕН

ОСМ

156

ОСТРІВ НОРФОЛК

ОСН

157

ОСТРІВ РІЗДВА

ОСР

158

ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ

ОСЕ

159

ОСТРІВ ХЕРД І ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД

ОСХ

160

ОСТРОВИ КАЙМАН

ОСК

161

ОСТРОВИ КУКА

ОСА

162

ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА ЯН-МАЄН

ОСС

163

ОМАН

ОМН

164

ПАКИСТАН

ПАК

165

ПАЛАУ

ПАЛ

166

ПАЛЕСТИНА

ПЛС

167

ПАЛЕСТИНСЬКА ТЕРИТОРІЯ

ПЛТ

168

ПАНАМА

ПАН

169

ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН)

ВАТ

170

ПАПУА - НОВА ГВІНЕЯ

ПНГ

171

ПАРАГВАЙ

ПАР

172

ПЕРУ

ПЕР

173

ПІВДЕННА АФРИКА

ПВА

174

ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ

ПДЖ

175

ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ

ПМР

176

ПІТКЕРН

ПІТ

177

ПОЛЬЩА

ПЛЩ

178

ПОРТУГАЛІЯ

ПОР

179

ПУЕРТО-РИКО

ПУР

180

РЕЮНЬЙОН

РЕН

181

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОС

182

РУАНДА

РНД

183

РУМУНІЯ

РУМ

184

САЛЬВАДОР

САЛ

185

САМОА

САМ

186

САН-МАРІНО

СМР

187

САН-ТОМЕ І ПРИНСІПІ

СНТ

188

САУДІВСЬКА АРАВІЯ

САР

189

СВАЗІЛЕНД

СВА

190

СЕЙШЕЛИ

СЕЙ

191

СЕНЕГАЛ

СЕН

192

СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДИНИ

СВГ

193

СЕНТ-КІТС І НЕВІС

СКН

194

СЕНТ-ЛЮСІЯ

СЛС

195

СЕН-П'ЄР І МІКЕЛОН

СПМ

196

СЕРБІЯ

СРБ

197

СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ

СРН

198

СІНГАПУР

СІН

199

СИРІЯ

СІР

200

СЛОВАЧЧИНА

СЛО

201

СЛОВЕНІЯ

СЛВ

202

СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ

СОЛ

203

СОМАЛІ

СОМ

204

США

США

205

СУДАН

СУД

206

СУРИНАМ

СУР

207

СЬЄРРА-ЛЕОНЕ

СРЛ

208

ТАДЖИКИСТАН

ТАД

209

ТАЇЛАНД

ТЛД

210

ТАЙВАНЬ

ТВН

211

ТЕРКС І КАЙКОС

ТКС

212

ТІМОР-ЛЕШТІ

ТМЛ

213

ТОГО

ТОГ

214

ТОКЕЛАУ

ТОК

215

ТОНГА

ТОН

216

ТРИНІДАД І ТОБАГО

ТРТ

217

ТУВАЛУ

ТУВ

218

ТУНІС

ТУН

219

ТУРЕЧЧИНА

ТУР

220

ТУРКМЕНИСТАН

ТРК

221

УГОРЩИНА

УГР

222

УГАНДА

УГН

223

УЗБЕКИСТАН

УЗБ

224

УОЛЛІС І ФУТУНА

УЛФ

225

УРУГВАЙ

УРГ

226

ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ

ФАР

227

ФІДЖІ

ФІД

228

ФІЛІППІНИ

ФІЛ

229

ФІНЛЯНДІЯ

ФІН

230

ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ

ФОЛ

231

ФРАНЦІЯ

ФРА

232

ФРАНЦІЯ, МЕТРОПОЛІЯ

ФРМ

233

ФРАНЦУЗЬКА ГВІАНА

ФРВ

234

ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ

ФРП

235

ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ

ФРТ

236

ХОРВАТІЯ

ХОР

237

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

ЦАР

238

ЧАД

ЧАД

239

ЧЕХІЯ

ЧЕХ

240

ЧИЛІ

ЧІЛ

241

ЧОРНОГОРІЯ

ЧРН

242

ШВЕЙЦАРІЯ

ШВЦ

243

ШВЕЦІЯ

ШВЕ

244

ШРІ-ЛАНКА

ШРЛ

245

ЮГОСЛАВІЯ

ЮГС

246

ЯМАЙКА

ЯМК

247

ЯПОНІЯ

ЯПН

248

ОСОБА БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

ОБГ

____________